Условия соглашения

 

ДОГОВІР 

на обслуговування  абонента

«_____»_________________________20__  р.                                                                                                             смт Слобожанське

Фізична особа (ПІП) _______________________________________________________________________________________________, надалі - Абонент, з однієї сторони, та ФОП   Пузанов Віктор Леонідович, надалі  - Провайдер, що діє на підставі Свідоцтва про держоеєстрацію, та ліцензій НКРЗ № 7182, НКРЗ № 8478, НКРЗ № 7505, НКРЗ № 7330, з іншої сторони,  склали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Провайдер приймає на себе обов*язки з надання  Абоненту послуг доступу в мережу передачі даних Провайдера (надалі – «Мережа») з виходом до глобальної Мережі «Інтернет», за технологією  WI-FI  згідно з діючим Регламентом (Додаток 1) .

1.2.Регламент є офіційним документом Провайдера, невід*ємною частиною цього Договору та встановлюється Провайдером однаковим для усіх споживачів.

2. ОБОВ*ЯЗКИ СТОРІН

2.1.Провайдер зобов*язується: 2.1.1.Надати Абоненту послуги, що вказані у п.1.1. цього Договору при дотриманні Абонентом умов, що визначаються діючим Регламентом.

2.1.2.Публікувати всі додатки та зміни у Регламенті не менше ніж за 10 днів до початку дії на WWW сервері Провайдера.

2.2.Абонент зобов*язується:

2.2.1.До моменту підписання  Договору уважно ознайомитись з Регламентом Провайдера. Підписанням цього договору Абонент підтверджує, що  йому зрозуміли умови Регламенту.

2.2.2.Виконувати всі вимоги Регламенту, протягом терміну дії цього Договору.

2.2.3.Своєчасно сплачувати послуги, згідно обраного тарифу, та Регламенту.

3. ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1.Вартість послуг згідно цього Договору визначається Регламентом, та обраним Абонентом тарифом, затвердженим директором Провайдера. Сплата послуг Провайдера здійснюється  Абонентом по цінам, що вказані Прейскуранті, що діє на  момент сплати послуг.  Зняття абонсплати здійснюється 1 числа кожного місяця.

3.2.Провайдер має право припинити надання послуг Абоненту при порушенні  Абонентом порядку розрахунків, згідно діючого Регламенту.

4. ІНШІ ПОСЛУГИ

4.1.На додаткові послуги, що не перераховані в Регламенті, а також при особливих умовах цього Договору, складаються додаткові угоди, які є невід*ємною частиною цього Договору.  

4.2.Абонент та Провайдер зобов*язуються забезпечити конфедиційність  облікової інформації Абонента. Провайдер не несе відповідальність за збитки, що поніс Абонент через розголошення своєї облікової інформації.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1.За невиконання, або неналежне виконання обов*язків по цьому  Провайдер та Абонент несуть відповідальність згідно з умовами цього Договору, та чинним законодавством України.

6. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1.Дія  Договору  може бути припинена сторонами у порядку, що визначається Регламентом.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1.При виникненні форс-мажорних обставин (тобто обставин непереборної сили), що виключають, або об*єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, сторони не будуть мати взаємні претензії.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1.Договір вступає в силу з моменту його складання, підписання,  та діє до кінця поточного року. Якщо жодна зі сторін до 1-го грудня поточного року не сповістила іншу про бажання розірвати , або переглянути Договір, його дія автоматично подовжується на наступний поточний рік. Кількість таких подовжень необмежена.

    Підписуя Договір , я даю право ФОП Пузанов Віктор Леонідович згідно Закону України «Про захист особистих даних» № 2297-VI , а також свою згоду на обробку усіх моїх особистих даних, які є в цьому Договорі, будь-яким , незабороненим Законом засобом  з метою надання послуг ФОП Пузанов В.Л.., статистики, а також для передачі моїх особистих даних партнерським організаціям ФОП Пузанов В.Л. Мені відомо , що власником особистих даних є ФОП  Пузанов В.Л., мені відомо що право доступу до моїх особистих даних , про вимогати внесення змін до них, або припиненні обробки моїх особистих даних за письмовим запитом за адресою: 52005; Дніпропетровська область, смтт. Слобожанський, вул. Василя Сухомлинського, б. 40, офіс 1.

9. АДРЕСИ СТОРІН

10. 

АБОНЕНТ:

Паспорт серія: ________________Видан: «___»______ 19 ____ (20__)р.__________________________________________________________

 

Адреса прописки:  м._____________________ж/масив /вул..________________________будинок____________ корпус ______ кв.____________

 

Адреса підключення __________________________  вул.____________________________будинок____________ корпус _______кв.____________   

 

Телефон: дом: ________________ раб: _______________  моб: __________________e-mail: _________________@_______________________

 

 

Абонент (підпис):     __________________________________ _______________________________________________________________

                                                                                    

                                                                                    

ПРОВАЙДЕР:

 

ФОП Пузанов В.Л.                                                                                     Особистий кабінет http://stat.pvl.dp.ua                                                                          

Адреса: 52005 ,Дніпропетровська обл., смт Слобожанський,                                         

вул. Василя Сухомлинського, 40, оф. 1                                                     

ОКПО 2126608039                                                                                        Логін ___________________________________

р/р26008128454 в Пат «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ,                   

МФО 380805                                                                                                  Пароль_______________________

Телефони:   0987003843   ; 0955448920                                                      

      E-mail: puzanov2@ukr.net                                                    

                      Техпідтримка _______________________

 

 

ФОП Пузанов В.Л. ________________

 

 

РЕГЛАМЕНТ

Додаток №1 до ДОГОВОРУ  на обслуговування приватного абонента №  _______________

Затверджую                                                                                                                                                                                                                                            ФОП       В.Л. Пузанов

                

                                                                                                                                     ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Провайдер просить Абонента до заключеня Договору уважно прочитати цей Регламент. Підпис Договору означає що Абонент безумовно приймає всі положення цього Регламенту.

Провайдер просить Абонента дотримуватись традицій, що склались в Інтернет та етикету мережевої поведінки.

                                                                                                                                   ВИЗНАЧЕННЯ

Мережа – розподілена мережа передачі даних Провайдера до вхідного шлюза в Інтернет.

Інтернет” – всесвітне об*єднання приватних та суспільних комп*ютерних мереж, які взаємодіють через шлюзи та комутаційні вузли, з використанням протоколу TCP/IP.

Послуги доступу в Мережу”, або “Послуга доступу” – послуги для здійснення  персонального TCP/IP доступу в Мережу з можливістю доступу в Інтернет  на основі розподіленої мережі передачі даних Провайдера.

Перерва послуг – визначає випадковий перебій або перерву послуг довжиною три години, та більше, що виникли в наслілок відмови, або фізичного пошкодження обладнання, або програмного забезпечення, яке використовується та знаходиться під прямим керуванням та контролем Провайдера.

«Проксі-сервер» - будь який апаратний , та/або програмний засіб, який дозволяє здійснення доступу в Мережу більш ніж до одного комп*ютера з виділеного каналу Абонента.

«Пакет» - об*єм трафіку (визначений у кількості Мбайт), що купує  Абонент

«Дія Пакету» - кількість повних місяців – 30 (тридцять) повних днів, від дати сплати Пакету, протягом яких діє Пакет, що купує Абонент.

Порядок заключенНя ДоговорУ.

Перед заключенням Договору необхідно уважно ознайомитись з Договором та Регламентом Провайдера. Заключеня Договору має на увазі , що Абонент згоден з усіма положеннями Договору та Регламенту.

Абонент зобов*язан  занести в Договір всю необхідну інформацію. За правильність відомостей про Абонента відповідає Абонент. Мережеві реквізити визначаються Провайдером та містять призначені для користувача імена доступу  Абонента до мережі, IP - адреса, MAC-адреса мережевої карти. Абонент не має права міняти їх без згоди Провайдера. У випадку необхідності Провайдер має змогу змінити мережеві реквізити, повідомив про це Абонента.

Мережевий адаптер (мережева карта) надається  Провайдером при підключені Абонента до Мережі за додаткову плату.

Зареєстрованний Абонент має змогу  змінити набір послуг, що використовуються в любий час в офісі Провайдера при дотриманні умов розділу Регламента «Порядок розрахунків». Заявлені зміни набирають чинності з початку  наступного календарного місяця.

Провайдер, при технічній можливості, здійснює підключення протягом семи днів з моменту сплати у встановленому  Договором порядку. Послуги за цим Договором починають надаватись Провайдером Абоненту з дати підпису Сторонами. При виникнені технічних складнощів при підключенні Провайдер інформує  Абонента протягом трьох днів з моменту визначення складнощів, що виникли. Термін підключення в такому випадку подовжується на термін, встановлений  Провайдером.

У випадку, якщо з*ясувались обставини, що перешкоджають підключенню в обумовлений термін, то термін підключення подовжується за згодою з Абонентом, або Договір буде розірван на умовах Регламенту.

                                                                                                                            Порядок РОЗРАХУНКІВ.

При складанні Договору Абонентом сплачується абонентська плата за обраний Пакет незалежно від дня складання Договору. Миттю сплати рахується надходження коштів на рахунок Провайдера. При розірванні Договору за ініціативою Абонента сплата за Пакет повертається.

Абонент самостійно несе відповідальність за вірність та своєчасність сплати за надані послуги.

Оплата відбувається в гривнях та перераховується на мить надходження коштів на поточний рахунок провайдера не пізніше 5 числа календарного місяця.

На випадок несплати необхідної суми Провайдер при закінченні Пакету, або при закінченні дії Пакету припиняє надання Послуг. Надання послуг відновлюється після сплати Абонентом необхідної суми.

Протягом всього терміну дії Договору послуги, надані Провайдером, рахуються наданими належним чином при відсутності письмових заперечень (претензій) з боку Абонента протягом  5 календарних днів з моменту  закінчення  Пакету.

Претензії з боку Абонента приймаються протягом 5 календарних днів з моменту виникнення спору. Після закінчення вказаного терміну претензії не приймаються. У випадку неможливості вирішення спору сторонами шляхом переговорів, питання вирішується у встановленому законодавством України порядку.

                                                                                                                     Права ТА ОБОВ*ЯЗКИ Абонента.

Абонент не має права повідомляти облікові дані та паролі третім особам та самостійно несе відповідальність  за наслідки таких дій. Абонент не має права передавати надане йому програмне забезпечення та обладнання, враховуючи канал доступу, третім особам.

Абоненту забороняється:

§ Передавати в Мережу інформацію, яка ображає честь та гідність інших Абонентів та/або обслуговуючого персоналу Мережі.

§ Використовувати наданий йому доступ до Мережі для несанкціонованого доступу та псування компьютеров Провайдера та/або інших користувачів Мережі та інших мереж, в які є можливим доступ до Мережі.

§ Використовувати наданий йому доступ до Мережі для поширення незаконної інформації та незаконного програмного забезпечення.

§ Здійснювати дії, що направлені на псування якості доступу до Мережі інших користувачів та служб.

§ Здійснювати дії або спроби знищення або втручання в роботу апаратних та/або програмних засобів мережевого обладнання Провайдера або інших Абонентів шляхом умисного поширення комп*ютерних вірусів або будь-яким іншим засобом

§ Поширювати повідомлення рекламного змісту іншим користувачам мережі без їх згоди. Реклама дозволяється тільки в спеціально відведених для цього місцях. Якщо Ви бажаєте поширювати ваші матеріали іншим користувачам, то Провайдер допоможе Вам організувати перелік поширення. В цьому випадку , кожен бажаючий може підписатись на нього и буде регулярно отримувати Вашу інформацію.

Абонент, використовує послуги Мережі, самостійно несе фінансову або іншу відповідальність за шкоду, що нанесена його діями (особисто або іншою особою під його мережевими реквізитами) особистості або майну громадян, юридичних осіб, державі, моральним принципам суспільтва.

Абонент має  право вимагати перерахунок абонсплати при відсутності доступу до Інтернету з вини Провайдера більш ніж 24 години.

Провайдер залишає за собою право самостійно, спираючись на особисту статистику та дані служби безпеки, виявляти порушників даних умов Регламенту. При встановленні перерахованих фактів дій, а також фактів спроби дій, Провайдер має  право, на свій розгляд, припинити дію Договору.

                                                                                                             ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

Абонент самостійно відповідає за зміст інформації, що передається ним особисто або іншою особою під її мережевими реквізитами по Мережі: за її достовірність, чистоту від претензій третьої особи та правомірність ії розповсюдження. Провайдер не відповідає за зміст інформації, що передається  Абонентом по марежі Інтернет.

Провайдер залишає за собою право тимчасово припинити надання послуг Абоненту на випадок порушення Абонентом правил роботи в Мережі, які, з точки зору Провайдера, порушують умови Договору.

Провайдер не несе відповідальність перед Абонентом за затримку та перебої в роботі, що відбуваються прямо або непрямо за причинею, котра знаходиться поза сферою розумного контролю з боку Провайдера.

Провайдер не відповідає за збитки прямі та непрямі, що понесені Абонентом в результаті використання або неможливості використання послуг/робіт Провайдера, та не компенсують подібні збитки.

Послуги, виходячі з реальної комерційної ситуації, надаються  Провайдером 24 години на добу, 7 днів на тиждень, за виключенням випадків проведення необхідних профілактичних (регламентних) та ремонтних робіт, які будуть плануватись на час, коли це найзручніше для Абонента.

Провайдер не несе відповідальність у випадку збоїв програмного забезпечення та обладнання Абонента, якщо останні не знаходяться під прямим управлінням Провайдера.

Відповідальність Провайдера перед Абонентом не буде поширюватись на будь-що, крім обумовленої Послуги доступу в Мережу. Провайдер не несе відповідальність за прямі та непрямі збитки Абонента або третьої сторони, що пов*язані з перервою послуг. Провайдер не нараховує абонсплату з Абонента за час, в який послуги не надавались за виною Провайдера, при наявності письмової заяви від Абонента.

Провайдер не буде відповідати  перед Абонентом за будь-які прямі та непрямі збитки, що поніс Абонент, та будь-якими третіми особами, в результаті користування мережею Інтернет або отримання доступу до неї (в тому рахунку, Провайдер не несе відповідальність за позовами третіх осіб за втрачену вигоду, втрату клієнтів або втрату репутації).

Провайдер не надає ніяких гарантій або рекомендацій, та не несе будь-якої відповідальності за наслідки використання Абонентом будь-яких доступних через Інтернет видів інформаційних послуг.

Провайдер не заперечує доступ до будь-яких ресурсів Інтернету, мережам, серверам, сховищам даних т. ін. Тим не меньш Абонентом признається, що інші оператори Інтернет час від часу мають змогу  фільтрувати інформаційні потоки або забороняти  доступ до тих або інших ресурсів Інтернет, та Абонент погоджується що Провайдер не несе відповідальність за подібні дії третіх осіб.

Порядок розторГнення Договору.

Абонент має право на одностороннє розторгнення Договору при відсутності його заборгованості перед Провайдером. Абонент зобов*язан письмово попередити Провайдера про його наміри не пізніше ніж за 10 днів.

Дію Договору може бути припинено за ініціативою Провайдера, викладеною в письмовій формі та переданій Абоненту в розумно можливий термін, в силу приватних об*єктивних  причин, що не входять в поширене розуміння форс-мажорних обставин (непереборної сили), при відсутності прямої вини Абонента в невиконанні умов Договору. В цьому випадку Абоненту повертається невикористаний на момент розторгнення Договору залишок грошових коштів.

Дію Договору може бути припинено за ініціативою Провайдера, що викладено в письмовій формі, згідно неналежного виконання Абонентом умов Договору/Регламенту. В цьому випадку, невикористаний залишок грошових коштів Абоненту не повертається. Припинення  Абонентом сплати послуг та не повертання заборгованості терміном більше ніж 30 днів без письмового повідомлення ним Провайдера про відстрочку виконання ним обов*язків по Договору, є одностороньою відмовою Абонента від виконання умов Договору та  Договор рахується розірванним.

У випадках розірвання Договору за причиною, що відрізняється від перерахованих вище, питання перерахунків та виплат вирішуються за згодою сторін або у встановленому порядку в суді, або в арбітражному суді.

З Регламентом озна*йомлен, зобов*язуюсь виконувати його вимоги.

Абонент _____________________________________________